Critical HIT logo Orange small

Huisregels / informatie

Critical Hit Outdoor Valburg Crossroads

 

 

Huisregels Critical Hit Outdoor

Vernieling, verlies, beschadiging
Het terrein, inrichting, objecten, eigendommen en speelvelden mogen niet opzettelijk of verwijtbaar beschadigd of vernield worden. Indien dit toch gebeurt, of u signaleert dit, dient u Critical Hit Outdoor hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Bij opzettelijke beschadigingen, vernielingen of baldadigheid, zullen de kosten verhaald worden op de veroorzaker en/of (hoofd)verantwoordelijke. Beschadigingen, vernielingen en/of defecten aan eigendommen van Critical Hit Outdoor , die te wijten zijn aan roekeloosheid, onachtzaamheid, verwijtbare schuld of opzet, worden op de deelnemer(s) verhaald door Critical Hit Outdoor.

Marshalls / Spel begeleiders
Tijdens een evenement kan steeds een beroep worden gedaan op de aanwezige Marshalls / begeleiders in geval van problemen, geschillen of discussies met andere spelers.

De Marshall is zorgt voor een goed verloop van het spel en houd zicht op de veiligheid van de deelnemers, een deelnemer is altijd verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen veiligheid.

Aanwijzingen van Marshalls dienen te allen tijde opgevolgd te worden en de beslissingen van de marshalls/begeleiders zijn bindend en finaal. Marshalls genieten een mate van "onschendbaarheid" bij Critical Hit Outdoor. M.a.w.: Zij zijn verantwoordelijk voor uw veiligheid en acteren enkel en alleen ter uw bescherming en "fair play". Onpartijdig, eerlijk en rechtvaardig. Het "onheus bejegenen" van een Marshall, in welke vorm dan ook, wordt zeer serieus genomen door Critical Hit Outdoor

Eten & drinken
Critical Hit Outdoor voorziet in de mogelijkheid en gelegenheid om ter plaatse dranken, snoep of warme consumpties aan te schaffen. Drinken in/op de velden is toegestaan, echter, enkel gebruikmakend van afgesloten drinksystemen (camelbags / i.v.m. afval in het veld)

Eigen eten en drinken is uiteraard ook toegestaan, mits u wel uw afval netje in de daarvoor bestemde afval bakken deponeert na gebruik.

Strafbare feiten
Indien er tijdens een evenement van Critical Hit Outdoor , of op het terrein van Critical Hit Outdoor , een strafbaar feit wordt gepleegd, zullen wij hier aangifte van doen bij de plaatselijke politie.

Alcohol & drugs
Er geldt een volledig verbod op het gebruik van soft- of harddrugs, zowel voor, tijdens of na een evenement. Het is eveneens verboden soft- of harddrugs in het bezit te hebben op het terrein van Critical Hit Outdoor. Deelnemers kunnen te allen tijde door Critical Hit Outdoor geweigerd worden op grond of op vermoeden van alcoholgebruik of drugsintoxicatie. Een deelnemer die door Critical Hit Outdoor in een dergelijke (vermoedelijke) staat wordt bevonden, zal onmiddellijk uitgesloten worden van verdere deelname zonder aanspraak te kunnen maken op een restitutie van betaalde gelden. Critical Hit Outdoor behoudt zich het recht voor om een (indicatieve) alcohol (blaas)test af te nemen bij deelnemers. Critical Hit Outdoor behoudt zich het recht voor om bij overtreding van dit artikel de deelnemer vorderen het terrein te verlaten.

Vervoer van Airsoft replica’s
Uw replica mag volgens de wet niet zichtbaar en gebruiksklaar worden vervoerd. Wij adviseren u om uw replica dan ook te vervoeren in een afgesloten koffer. Houd de BB’s en de "patroonhouders/magazijnen" gescheiden van uw replica tijdens transport. Uw replica mag pas uit de koffer worden gehaald binnen de staging area van Critical Hit Outdoor ;

Huurkits
huursets (of onderdelen van) verlaten nimmer het terrein van Critical Hit Outdoor . Opzettelijke schade of schade aan een onderdeel van de huurkit ontstaan door verwijtbaar roekeloos gedrag, wordt direct op de deelnemer verhaald tegen vervangingswaarde;

"Echte" (vuur)wapens/alarm pistolen/messen, etc.
Het is verboden om "echte", functionerende, of niet functionerende (onklaar gemaakte) vuurwapens of wapens bij u te hebben op de speelvelden van Critical Hit Outdoor , evenals echte messen;

Pyrotechnische middelen
Het is niet toegestaan om pyrotechnische middelen (rookgranaten) in de binnenvelden van Critical Hit Outdoor te gebruiken. Op het buitenveld is dit eveneens niet toegestaan, mits uitdrukkelijk aangegeven voor elke activiteit door een medewerker van Critical Hit Outdoor . Deze toestemming geldt slechts voor elke afzonderlijke spelperiode en vervalt derhalve direct na het beëindigen van de spelronde;

Airsoft granaten Tornado’s (zonder lepel) / Nova / Avatar
Alleen Tornado’s (zonder lepel) / Nova / Avatar zijn toegestaan, alle overige zijn (nog) niet toegestaan.

BB’s
Het is bij Critical Hit Outdoor  enkel toegestaan met biologisch afbreekbaar bb's te spelen;

Extreme ideologieën
Badges, vlaggen, logo’s, kleding en gedragingen met verwijzing naar een verboden en/of extremistische groepering en uitingen op welke wijze dan ook (zowel verbaal als non-verbaal), zijn niet toegestaan op de terreinen van Critical Hit Outdoor . Het is volstrekt aan de directie/medewerkers/Marshalls van Critical Hit Outdoor om te bepalen of dergelijke uitingen en/of gedragingen al dan niet zijn toegestaan. Critical Hit Outdoor behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich niet aan deze regels houden, of aanstootgevend gedrag vertonen, uit te sluiten van deelname en/of te verwijderen van het terrein van Critical Hit Outdoor .

Artikel 14. Commercie door derden
Het is niet toegestaan handel te drijven op het terrein van Critical Hit Outdoor , zonder voorafgaande schriftelijke toestemming;

Aansprakelijkheid (deelnemer, ongevallen)
De activiteiten van Critical Hit Outdoor zijn "adventure sportevenementen" in de breedste zin van het woord. U bent ervan op de hoogte dat deze activiteiten een verhoogd risico met zich mee kunnen brengen voor u en uw mededeelnemers.
* De sport die u gaat doen, doet u geheel voor eigen risico en rekening;
* U dient te annuleren indien u niet in staat bent deel te nemen aan deze activiteit door fysieke of psychische problemen;
* U dient een persoonlijke WA verzekering te hebben afgesloten. Zelfstandigen dienen een eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben afgesloten;
* U heeft geen algemeen belemmerende blessures, en/of invaliditeit of een lichamelijke/medische beperking (nek, rug of knieklachten , hartklachten, luchtweg-klachten, zwangerschap etc.) die uw gezondheid -of die van anderen- in gevaar zou kunnen brengen door deel te nemen aan de activiteiten.
Er word verwacht dat u zelf bepaald of u zich fysiek in staat acht, om deel te nemen aan dit evenement. Ons personeel kan u op basis van hun inzicht u te allen tijde weigeren, ten behoeve van het behoud van uw, de mede-spelers en onze veiligheid.
U dient bij ons aan te geven indien u fysieke of psychische klachten heeft, die mogelijk kunnen opdoen tijdens het evenement (bijvoorbeeld astma, epilepsie, suiker-tekort etc.);

Ongeval/EHBO
Zowel op de open events als op de privé events is er altijd EHBO aanwezig. De organisatie dient meteen in kennis te worden gesteld van een ongeval. Indien nodig zal het spel worden gestopt en dient iedereen te wachten in de respawn of staging area;

Noodsignaal
Na een noodsignaal van de organisatie (5 keer toeteren) stopt u onmiddellijk het spel, staakt u het uitgeven van vuur, en behandelt u uw airsoftapparaat (apparaten) alsof u zich naar de safetyzone zou begeven en wacht u uw huidige locatie op verdere instructies van de Marshalls.  2 x toeter u mag verder spelen,  5 x toeteren (2de keer)  dan gaat u naar de safe-zone.

FPS regels
Binnenvelden: 360 FPS maximaal op elke replica. FPS testen worden gedaan onder toezicht van een Marshall, met 0.20 BB’s verstrekt door Critical Hit Outdoor . Er zijn meerdere merken beschikbaar voor deze test;

Vuurrichting- en hoogte
Schiet nooit hoger dan nodig is. BB’s mogen in geen geval boven de netten om het veld heen uitkomen. Voorkom dat een BB het speelveld verlaat. Schiet ook niet onnodig op de netten en/of op objecten in- en om het veld. "Blind vuren" is niet toegestaan, u dient ten alle tijde uw tegenstander d.m.v. uw richtmiddelen te kunnen zien. Onnodig vuren en/of zgn. dry firing, (opzettelijk) is niet toegestaan, niet op de velden, niet in de staging area;

Ongewenst gedrag
Binnen Critical Hit Outdoor , op de terreinen, en onder Critical Hit Outdoor 's beheersing zijnde situaties, worden agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenste gedragingen – op welk niveau dan ook – niet geaccepteerd. Klachten over ongewenst gedrag zullen door de directie serieus worden behandeld. Afhankelijk van de zwaarte van de klachten kunnen sancties worden opgelegd aan degene tegen wie een gegronde klacht is gericht;

Ongewenst taalgebruik (schelden/schuttingtaal)
Ongepast taalgebruik (schelden, schuttingtaal, beledigingen, etc.) is niet toegestaan bij Critical Hit Outdoor . Zowel jegens mede-spelers als personeel en/of Marshalls van Critical Hit Outdoor . Indien een speler zich na twee waarschuwingen nog steeds bediend van schuttingtaal/schelden/ongepast taalgebruik, zal de speler van de locatie van Critical Hit Outdoor  verwijderd worden.

Parkeren en mobiliteit
Critical Hit Outdoor beschikt over een ruim parkeerterrein. Hier gelden de algemene geldende verkeersregels. Critical Hit Outdoor is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw voertuig.  Voor Airsoft is het voorste terrein gereserveerd  ( tegen de hoofdweg aan)

Veiligheidsbriefing
Iedere deelnemer aan de activiteit airsoft, is verplicht aanwezig te zijn bij de veiligheidsbriefing. Deze start altijd voor aanvang van het eerste spel. Indien u niet tijdig aanwezig bent op deze briefing, heeft u geen toegang tot het spel en de speelvelden;

Overtreding regelgeving
Bij overtreding van de (huis)regels/algemene voorwaarden/huishoudelijk reglement en/of mondelinge instructies van de Marshall/Critical Hit Outdoor  medewerkers, volgt een waarschuwing. Bij herhaaldelijke overtreding volgt uitsluiting van verdere deelname (zonder restitutie van entreegelden) en dient u onmiddellijk het terrein van Critical Hit Outdoor te verlaten.

Minimum leeftijd & legitimatie
De minimum leeftijd om aan airsoft mee te mogen doen is 18 jaar. Elke deelnemer is verplicht legitimatie bij zich te hebben (ID + NABV pas en/of introducébewijs). Introducé's kunnen enkel deelnemen, wanneer zij vergezeld zijn van, en geïntroduceerd door, een volwaardig NABV lid en een geldige legitimatie bij zich hebben.

Slotbepalingen
Critical Hit Outdoor behoudt zicht het recht voor deze bepalingen tussentijds te kunnen wijzigen, zonder voorafgaande melding.

Het bovenstaande huishoudelijk reglement aangaande airsoft van Critical Hit Outdoor is ter aanvulling op het Huishoudelijk reglement NABV. Deze zijn onverminderd toepasbaar op alle onderdelen m.b.t. airsoft binnen Critical Hit Outdoor .